Българско училище за роден език

През учебната 2004-2005 година Българското републиканско самоуправление създава Бъл­гарско училище за роден език, което в момента е единственият продължител на образователните традиции на българите в Унгария. Училището е част от унгарската система. Разполага със специ­ално написани и издадени собствени учебници.

В него се изучават български език, литерату­ра и народознание. Учениците вземат активно участие в живота на общността, получават въз­можност за разнообразни изяви, включват се в редица международни конкурси. Могат да се явят на матура по български език, която официално се признава от унгарската държава.

Българското училище и българските семейства в Унгария имат амбицията децата да осъзнаят бъл­гарските си корени и да запазят своята културна принадлежност.

Българското училище за роден език е член на Асо­циaцията на българските училища зад граница.

ПРЕДИСТОРИЯ

Българското училище е една от най-старите институции на българите в Унгария. От основа­ването си през 1918 година до края на Втората световна война то се издържа от българската общност, която наема учители и класни стаи и осигурява образованието на децата на българ­ски език.

В продължение на четири години училището се помещава на ул. „Лоняи“, а през учебната 1922-23 година се премества в сградата на деви­ческото основно училище на ул. „Папньовелде“,където българското училище остава нови чети­ри години. Официалното му име е „Будапещенско българско основно училище и прогимназия“, тъй като е открит и горен курс, в съответствие с про­мените в българската образователна система. През 30-40-те години училището се помещава на ул. „Йожеф“ №20 в VІІІ район на Будапеща.

При обсадата на Будапеща, по време на Втора­та световна война, училището прекъсва своята дейност за няколко месеца. През годините след войната се мести в сградите на различни унгар­ски училища: на ул. „Немет“, на ул. „Рьок Силард“ и в гимназия „Клара Льовеи“, след което за крат­ко време се мести отново на ул. „Йожеф” №20, където ползва повече класни стаи.

През март 1955 година унгарската държава пре­доставя сградата на ул. „Байза“ № 44 на Българ­ското посолство, за да се използва от училището, като от учебната 1955 - 1956 година то премина­ва под управлението на българската държава. За кратко време носи името на Вълко Червен­ков, след което е преименувано на Българско основно училище „Христо Ботев“. През 1981 е превърнато в Единно средно политехническо училище. След сключването на споразумение

между българското и унгарското министерство на просветата, през 1994 година е преименува­но на Българо-унгарско средно езиково училище „Христо Ботев“. За съжаление, през 90-те години училището губи инерция. Методите на обучение не отговарят на предизвикателствата на новото време и на образователните методи в Унгария. Под управлението на българската държава то става неконкурентно способно. При моного­кратните преговори с местните български ор­гани МОН се противопоставя на всеки опит и предложение за промяна. Това води до пълно отдръпване на българската общност от българ­ското държавно училище, възпитало поколения българи в Унгария.

През 2011 година МОН закрива Българо-унгарско средно езиково училище „Христо Ботев” и с това приключва един исторически етап от българско­то образование в Унгария.

Българско училище за роден език

Адрес: 1097 Будапеща, ул. „Фехер Холло“ № 6.