Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

A 2004-2005-ös tanévben a Bolgár Országos Önkor­mányzat létrehozza a Bolgár Nyelvoktató Nemzeti­ségi Iskolát, mely jelenleg a magyarországi bolgár oktatás hagyományainak egyetlen folytatója. Az is­kola a magyar oktatási rendszer része. Saját, külön a maga céljaira írt és kiadott tankönyvekkel rendel­kezik. Kereteiben bolgár nyelvet, irodalmat és nép­ismeretet oktatnak. Diákjai aktívan részt vesznek a közösség életében, számos és változatos megnyilvá­nulási lehetőséget kapnak, és nemzetközi versenyek sorába kapcsolódnak be. Érettségit tehetnek bolgár nyelvből, melyet a magyar állam hivatalosan elismer.

A bolgár iskola és a magyarországi bolgár családok közös ambíciója, hogy a közösség gyermekei felis­merjék bolgár gyökereiket és megőrizzék kulturális hovatartozásukat.

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola a Határon Túli Bolgár Iskolák Szövetségének tagja.

Pályázati felhívás

TÖRTÉNELEM

A bolgár iskola a magyarországi bolgárok egyik legré­gibb intézménye. 1918-as alapításától a második vi­lágháború végéig a bolgár közösség tartja fenn, mely tanárokat fizet és tantermeket bérel, hogy gyermeke­inek bolgár nyelvű oktatást biztosítson.

Négy esztendeig az iskola a Lónyay utcában műkö­dik, mígnem az 1922-23-as tanévben átköltözik a Papnövelde utcai elemi leányiskola épületébe, ahol újabb négy évet tölt. Hivatalos neve Budapesti Bolgár Alapfokú Iskola és Kisgimnázium lesz, mivel a bolgár oktatási rendszer változásaihoz alkalmazkodva felső tagozatot is nyit. A 30-as és a 40-es években a VIII. kerületi József u. 20. szám alatt működött a bolgár iskola.

A második világháború alatt, Budapest ostroma ide­jén az iskola néhány hónapra megszakítja tevékeny­ségét. A háborút követő években különböző magyar iskolákban – a Német utcában, a Rökk Szilárd utcá­ban és a Leövey Klára Gimnáziumban – működik, majd rövid időre visszatér a József utca 20. szám alá, ahol immár több tantermet is használ.

1955 márciusában a magyar állam a Bolgár Nagy­követség rendelkezésére bocsátja a Bajza utca 44. szám alatti épületet iskolaként, mely az 1955-56-os tanévtől kezdve a bolgár állam igazgatása alatt áll. Rövid ideig Valko Cservenkov nevét viseli, majd Hrisz­to Botev Bolgár Általános Iskolára keresztelik át. 1981-ben egységes politechnikai szakközépiskolává alakul. A bolgár és magyar oktatási minisztérium kö­zötti megállapodást követően 1994-ben Hriszto Bo­tev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnáziumra nevezik át. A 90-es években az iskola sajnos elveszti lendületét. Tanítási módszerei nem felelnek meg az új idők kihívásainak és a magyarországi oktatási módszereknek. A bolgár állam irányítása alatt az is­kola versenyképtelenné válik. A helyi bolgár szerve­zetekkel folytatott számos tárgyalás során a bolgár Oktatási Minisztérium ellenállt minden változtatásra irányuló kísérletnek és javaslatnak. Ez odáig vezetett, hogy a bolgár közösség teljesen kihátrált a bolgár is­kola mögül, mely magyarországi bolgárok nemzedé­keit nevelte fel.

2011-ben a bolgár Oktatási Minisztérium bezárja a Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gim­náziumot, s ezzel véget ér egy fejezet a magyarországi bolgár oktatás történetében.

Jelenleg az iskola csak Budapest területén működik, néhány Budapest agglomerációjába eső település érintésével, de távolabbi célunk a vidéki gyerekeket is bevonni az anyanyelvi oktatásban utazó pedagógusok alkalmazásával. 
 
A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola nevelési programja

Kapcsolat:
Igazgató: Barki Veszelina
1097 Budapest, Fehér Holló u. 6.
Telefon: +36 20 326 6755