A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola nevelési programja

Célok:

- bolgár nemzetiségi nyelvoktatás
- nemzeti hovatartozás érzésének megerősítése, közösség formálása nyelv és kultúra alapján
- a bolgár kultúra megismertetése, a bolgár értékek közvetítése a nyelvi és népismereti órák keretében, és közösségi foglalkozásokon
- alapvető kommunikációs készség kialakítása (családi és társadalmi közegben)
- a bolgár nép történelmének megismertetése, illetve a kulturális emlékek ápolása,
- a bolgár népzene, néptánc eredetiségének, gazdagságának és sokszínűségének bemutatása

Az iskola jogállása (az alapító okirat alapján)

Intézmény neve:

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

Българско  училище за роден език


Intézmény típusa: Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola

Intézmény évfolyamainak száma: 12

Az intézmény feladata, alaptevékenysége:


TEÁOR 8010 (alapfokú oktatás)

TEÁOR 8021 (általános középfokú oktatás)


Intézmény fenntartó szerve:


Bolgár Országos Önkormányzat
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 41.
Címe: 1093 Budapest, Lónyay u. 41.


Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy.


Intézmény költségvetését a fenntartó szerv állapítja meg, önállóan gazdálkodik.

Intézmény feladatainak ellátásához biztosított anyagi háttér:

A fenntartó által biztosított tanterem, taneszközök.

 

Helyzetelemzés


Kiegészítő bolgár nyelvoktatás már 1994 óta folyik a Hriszto Botev Bolgárt-Magyar Általános Iskola és Gimnázium épületében a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának támogatásával. Ez az oktatás olyan iskolás gyerekek számára szerveződött, akik más magyarországi oktatási intézményben végzik tanulmányaikat, és az anyanyelvi ismereteiket ebben az oktatási formában szerzik meg vendégtanulóként.

Ennek az oktatási formának a működéséhez rendkívül fontos a szülők, tanárok és gyerekek kiemelkedően jó kapcsolata, ami kizárólag a célok közös kitűzésével és minden fél aktív közreműködésével elképzelhető. Ezért fontos minden olyan fórumot is létrehozni (szülői munkaközösség, iskolaszék, diákönkormányzatot), ami hozzá tud segíteni a nevelési feladatok megvalósításában.
A szülőkkel való kapcsolattartás formai:
szülői értekezlet
fogadóórák
egyénileg megbeszélt konzultációk
nyílt tanítási napok
közös programok
Emellett nagyon fontos a kapcsolattartás a bolgár társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal, amelyek segítségével több programot szeretnénk együtt lebonyolítani – nemzeti ünnepek, hagyományok és szokások ápolása stb.

Jelenleg az iskola csak Budapest területén működik, néhány Budapest agglomerációjába eső település érintésével, de távolabbi célunk a vidéki gyerekeket is bevonni az anyanyelvi oktatásban utazó pedagógusok alkalmazásával.

Helyi tanterv

Az iskola képzési rendje


Háromszintű bolgár nyelvoktatás – VI, VIII, XII osztálynak megfelelő tudásszínt elérése
Bolgár népismeret

Tanulói jogviszony:


A kiegészítő kisebbségi oktatásban a tanuló vendégtanulóként vesz részt a Kt. 122§ (11). alapján. Az iskola köteles tájékoztatni a vendégtanulókat meg a szülőket és közbejárni, hogy abban az iskolában, ahol a gyerek rendes tanulói jogviszonyban van

a tanuló kérelmére a kiegészítő kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatait az iskolai tanulmányaiba be kell számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek.
ha a kiegészítő kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatot be kell számítani az iskolai tanulmányokba, a tanulót – kérelmére – fel kell menteni az idegen nyelv tanulása alól.
annak, aki az iskolai tanulmányokon kívül folytatott kisebbségi tanulmányok keretében befejezte a nyolcadik, tizedik, illetve tizenkettedik évfolyamot, kérelmére az adott évfolyam bizonyítványát kiállító iskola ezt a tényt – záradék formájában – rávezeti az iskolai törzslapra és a bizonyítványba, valamint engedélyezni kell, hogy nemzeti, etnikai kisebbségi nyelvből és népismeretből – abban az iskolában, amely részt vesz a kisebbségi nevelésben-oktatásban – alapműveltségi vizsgát, illetve érettségi vizsgát tegyen.

 

Az oktatás három szinten folyik, a tanuló akkor megy át az egyik szintről a másikra, amikor teljesítette annak követelményeit. Ez tanévi eredményei vagy osztályozó vizsga alapján lehet megtenni. A magasabb szintre lépéshez osztályozó vizsga kell tennie annak a tanulónak, aki az órák 30% meghaladó hiányzása volt.

A vendégtanulói jogviszony megszűnése:
A tanuló sikeresen befejezte a teljes képzési folyamatot.
A tanuló, szülő kérésére.


Az iskola értékelési és ellenőrzési rendje
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.

Az értékelés célja
Az önértékelés képességének kialakítása
Motiváló legyen
A teljesítményszínt és tudásszint jelzése
Jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét
Tájékoztassa a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére
Az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére
A szorgalomra – a felkészültségre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a szükséges felszerelés meglétére, közösségért végzett munkára
A korábbi teljesítményekhez képest megmutatkozó fejlődésre
Nemcsak egyéni, hanem csoportos is a közösségfejlesztés érdekébenÁltalános célok és feladatok

Ébresszük fel a tanulóban a kedvet elődei nyelvének megtanulásához, kultúrájának megőrzéséhez.
Nyelvtudásuk a VI.o. végén fejlesszük az európai minimumszint: A1-re, a VIII.o. végén az európai küszöbszint: B1-re (önálló nyelvhasználó), a XII.o. végén az európai középszint: B2-re (önálló nyelvhasználó).
Megfelelő témákkal, önálló munkavégzéssel képes legyen iskolaidőn kívül is a bolgár nyelvvel és kultúrával foglalkozni.

Célok, feladatok évfolyamonkénti bontásban

VI. évfolyam végén

helyes artikuláció, helyes kiejtés, hangsúlyozás
írás, olvasás megkezdése
olvasási tempó fejlesztése
a cirill betűs írásjelek elsajátítása, interferencia elkerülése
helyes szórend használata
nyelvtani ismeretek alkalmazása
helyesírási készségek fejlesztése
a helyesírás alapjainak elsajátítása
feldolgozott szöveghez kapcsolódó feladatok önálló megoldása


VIII. évfolyam végén

a bolgár nyelv használata hétköznapi kommunikációs helyzetekben
információ kérés és adás bolgár nyelven
alakuljon ki a bolgár nyelvű olvasás igénye
Rövid tudományos-tankönyvi szöveg megértése.
érdeklődés a bolgárok élete és kultúrája iránt, a bolgár kultúra és szokások ismerése
a nyelvtudás segítsen a tanulókat abban, hogy magyarországi bolgárként Európa polgárai lehessenek
A bolgár és magyar folklórban közös mesék megértése; közmondások és szólások.
Kifejező olvasás, versek, dalok, játékok előadása könyv nélkül.
Saját szöveg szerkesztésének készsége.
Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből.
Szöveg írásos megformálásának készsége a bolgár beszédetikettnek megfelelően - gratuláció meghívás, hirdetés, levél stb.
A szókincs aktivizálása szinonimák, antonimák és homonimák segítségével.
A szavak átvitt értelmének megértése a bolgár nyelvben. Értelmező szótár használata.
A nembeli különbségek érzékelése végződés nélküli névszóknál.
Helyesírási hibák kijavításának készsége. Helyesírási szótár használatának készsége.


XII. évfolyam végén

Különböző stílusú és műfajú szövegek olvasása logikai hangsúllyal. Olvasáskultúra.
Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. Tudományos szövegek megértése és értelmezése.
Problémamegoldó vitakészség.
Önálló jegyzetelés. A lényeg kiemelése. Összegzés.
Olyan szókincs birtoklása, amely lehetővé teszi a teljes értékű érintkezést (bizonyos határokon belül) a népszerű tudományos és szépirodalmi közegben.
A bolgár nyelv kialakult terminológiai apparátusa a magyar nyelven iskolában tanult irodalomtudományi terminusok körében, valamint más tantárgyak legfontosabb terminusai.
A nyelvek közötti kapcsolatok és kölcsönhatások értelmezése. Az interferencia leküzdése.
A két nyelv különbségeinek értelmezése a hangsúly és intonáció tekintetében.
A logikai hangsúly célszerű alkalmazása.
A bolgár és a magyar helyesírás, nyelvhelyesség és központozás kapcsolatainak értelmezése.

Bolgár népismeret

Általános célok és feladatok

A múlt megismerése során az identitástudat és jövőkép kialakítása.
A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi bolgárok legfontosabb hagyományaival és kultúrájával.
Igazodjanak el a mai kisebbségi helyzetben, ismerjék a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi bolgárok kultúrájával.
A tanulók tudják a magyarországi bolgárok helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni.

Általános fejlesztési követelmények

I-VI. évfolyam

A rokoni és családi kapcsolatok elemzése. Családtagok megszólítása különböző szituációkban.
Ismert környezetben való tájékozódás és kommunikáció alapvető formáinak (pl. köszönés, megismerkedés). Önálló tájékozódás és kommunikáció ismert környezetben. Útmutatás alapján az ismeretlen környezetben való tájékozódásra és kommunikációra vonatkozó feladatok megoldása.
A családban hagyományosan megült ünnepekhez kapcsolódó szokások gyűjtése. A család és a rokonság életének fontos eseményei (pl. születésnapok, ünnepek, fontos évfordulók), saját élmények feldolgozása.
Az ünnepekkel kapcsolatos dalok gyűjtése, köszöntők, jókívánságok tanulása, szurvacska, martenica készítése.
A bolgár múltról szóló elbeszélések elemzése, a személyiségek történelmi szerepének jellemzése.
Legyen elképzelése a bolgár nép történetéről. Információk gyűjtése családból és történelmi olvasmányokból. A monda, a legenda megkülönböztetése a valóságtól.
Események elhelyezése a történelmi sorrendben. A megismert események helyének megmutatása a történelmi térképen. Kapcsolja össze a tanult történelmi és kultúrtörténeti eseményeket a történelmi személyiségekkel; alapvető történelmi szókincs segítségével mesélje el a történelmi eseményeket; ismerje az adatok forrásait - írott és tárgyi; ismerje a bolgárok hagyományait és ünnepeit, és el tudjon mondani néhányat közülük.
A bolgár népzene és műzene hallgatása, összehasonlítása. A bolgár népzenére jellemző egyenetlen 5/8-os és 7/8-os ritmusok megfigyelése és utánzása mozgással és hangzással.
Az alapvető mozdulatok és lépések elsajátítása és gyakorlása. Érdeklődés kialakulása a leghíresebb bolgár együttesek iránt. A népi horók táncolása.
Rendelkezzen a tömegkommunikációs eszközök használatának alapvető képességével, tudjon ezekből információt meríteni, különös tekintettel a bolgár hírforrásokra.


VII-VIII. évfolyam

A bolgár diaszpóra fogalmának értelmezése. Anyaggyűjtés a magyarországi bolgárok családi és közösségi szokásairól. A bolgár és a magyar szokások interferenciájának megfigyelése. Az asszimiláció fogalmának megvitatása.
Gyűjtsön tömegkommunikációs eszközökből a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó híreket.
Állítson össze kronológiai és szinkrontáblázatokat a tanult eseményekről és személyiségekről. Állapítsa meg a bolgár, magyar és a világtörténelem eseményeinek egyidejűségét és vesse össze azokat.
Gyűjtsön információt egy adott problémáról a segédkönyvekből és rendszerezze azokat szóban.
Az elsajátított tananyaghoz fogalmazzon meg kérdéseket, és tegye fel azokat diáktársainak korrekt formában.
A bolgár motívumok felfedezésének gyakorlása a művészetben.
A bolgár tánc alapvető ritmikus mozdulatainak elsajátítása. Egyes, páros és körtáncok gyakorlása.
Alakuljon ki a különböző információs források használatának képessége: sajtó, rádió, televízió, Internet, könyvtárak.
A tömegkommunikációs közlések helyes értelmezésének, kritikus megfigyelésének gyakorlása.

IX-XII. évfolyam

Tanulmányozza a magyarországi bolgárok életét és ünneprendszerét. Vesse össze a hagyományos és a mai szokásrendszert. Mutasson rá a bolgár elemekre az ünneprendszerben, és vonja le a következtetést az asszimiláció mértékéről.
A megemlékezések és az ünnepek értelmezése (pl. szertartások, dalok, táncok, viselet, szimbolika, helye a szertartásrendszerben szempontjából).
Helyezze el az időben a kultúra területén kiemelkedő alkotókat, és kösse őket konkrét történelmi szöveghez.
Fogalmazzon meg a tanult történelmi eseményekkel, alakokkal, eszmékkel, fogalmakkal kapcsolatos kérdéseket.
Konkrét történelmi kérdés szóbeli és írásbeli kidolgozásához tudjon érveket megfogalmazni, és tudja azokat bizonyítani.
Kommunikáljanak egymás között a csoportmunka idején.
A kulturális eredmények kapcsolata a történelmi adottságokkal és a környezettel, a hagyományokkal és a folklórral. A hagyomány és a modernitás fogalmának pontosítása, azok összefüggése.
Kelet és Nyugat, centrum és periféria fogalmának eredetének és jelentésének értelmezése.
Rendelkezzen a tömegkommunikációs eszközök tudatos használatának képességével.
Az oktatási és kulturális intézmények szerepének értékelése a kisebbség kulturális autonómiájának biztosításában.


Témakörök

I-VI

Család és rokonság
Szülők, rokonok, család megnevezése, kapcsolatai.
A közvetlen környezet - otthon és iskola, az utca, a lakókörnyezet, a közlekedési eszközök, viselkedés idősebbekkel és fiatalabbakkal.
A hagyományok ápolása.
Családi hagyományok - szokások és ünnepek (pl. születés, esküvő, temetés, név- és születésnap).
Népi, vallási és állami ünnepek.
Bulgária
Bulgária földrajzi fekvése, határai, felszíne, fővárosa, történelmi helyei.
Bulgária államiságának jelképei: zászló, címer, himnusz.
Bulgária lakossága: eredet, vallás, etnikai összetétel, határon túli bolgár közösségek.
Események és személyek a bolgár múltból.
A bolgárok múltja
Trákok, szlávok és protobolgárok.
A bolgár állam: a határok, a keresztény vallás, az írásbeliség, az irodalom, az írott törvények.
A bolgár uralkodó szerepe a társadalomban: népének egyesítője, a kultúra pártfogója és a vallás oltalmazója.
Bulgária az Oszmán Birodalomban: az iszlám és a pravoszláv vallás - ellentétek és együttélés.
A bolgárok élete falun és városban.
A bolgár nemzeti eszme - a bolgárok ébredése: Paiszij Hilendarszki, Szofronij Vracsanszki, Petar Beron, Vaszil Aprilov. A bolgár nemzeti egyház szerepe.
Fegyverrel a szabadságért: Rakovszki, Levszki, Karavelov, Botev.
A bolgárok újjászületés-kori mindennapjai (pl. oktatás, ruházkodás, viselkedés, érdeklődési kör, modernizációs törekvések, európai integrálódás).
A polgárosodás korának jellegzetes szereplői (pl. a kereskedő, a tanár, az iparos, a pap, a forradalmár, az újságíró).
A bolgár nemzeti kérdés - nemzetegyesítési törekvések.
A bolgár állam felépítése: az állam helyreállítása, az állami apparátus kiépítése, modernizáció, a nemzet egyesítése érdekében folytatott háborúk.
A bolgárok kultúrája
Zene - népzene és műzene.
Képzőművészet - híres bolgár festők és műveik, a népművészet és néhány, a tömegtájékoztatási eszközökben használt jelrendszer alapfokú ismerete.
Népköltés (pl. népmesék, mondák és legendák, népköltészet, közmondások és szólások).
Ritmikus mozdulatok zenére, táncmozdulatok. Népi horók. A legnépszerűbb bolgár tánc, a "racsenica" története és kialakulása. Tánc. Táncmozdulatok elsajátítása. Magyarországon működő bolgár tánccsoportok.
Hagyományos és elektronikus média szerepe és lehetőségei.


VII-VIII

Környezet
Bolgár nemzeti kisebbség Magyarországon.
A bolgárok betelepedésének szakaszai.
A bolgár közösség összetétele.
A magyarországi bolgárok hagyományai és szokásai.
Kisebbségi intézmények és kisebbségi jogok.
Bulgária
Bulgária helye az európai kontinensen és a Balkán-félszigeten.
Földrajzi fekvés - határok, terület és partvonal.
Természet és természeti tájak.
Lakosság - lélekszám, eloszlás, népsűrűség, összetétel, életmód és kultúra, problémák.
Gazdaság.
Települések.
Államigazgatás és adminisztráció.
Tájegységek (pl. Duna folyó, Dunai síkság, Balkán-hegység, Felső-trák alföld, Rila-rodopei terület, Fekete-tenger, a bolgár fekete-tengeri partvidék).
Szülőhely (melyik bolgár vidékről származik a családom).
Ökológiai problémák, természetvédelmi objektumok és területek.
Múlt
Őstörténet és ókor:
Bolgár területek az ókorban - az antik civilizációk kultúrájának és történelmének elválaszthatatlan része.
A várnai nekropolisz.
A trákok kapcsolata a görög civilizációval. Bolgár területek a Római Birodalomban - a római városi kultúra és a trákok kultúrájának kölcsönhatása.
Középkor:
Szerves kapcsolat a nemzeti és a világtörténelem között - a bolgár állam szerepe, mint az első középkori államok egyike, valamint a később kifejlődött szláv nyelvek alapjául szolgáló óbolgár nyelv szerepe. A bolgár kultúra - Európa és a keresztény világ része.
Kultúra
Népi kultúra
Hagyományos bolgár férfi és női viselet, területi felosztása.
A bolgár ház (pl. a falusi ház helyiségei és azok funkciója, berendezés, gazdasági épületek, műhelyek, közlekedési eszközök. A városi ház fajtái és régiók).
Képzőművészet és vizuális kultúra.
A bolgár képzőművészet elhelyezése Európa és a világ művészetének kontextusába.
A műelemzés legfontosabb módszerei.
A bolgár film kezdetei és fejlődése.
Televíziós és videokultúra.
Tánc. Népi horók elsajátítása: pravo horó, pajduska csetvorka, makedon horó, ajtoszi racsenica, dajcsovo horó.
Hagyományos és elektronikus média.
Bolgár nyelvű médiák Magyarországon.
Az anyaország médiái.
Információ-hozzáférés. Anyanyelvű információhoz való jog.

IX-XII

Környezet
A bolgárok hagyományos szokásrendszere.
Családi szokások (pl. születés, esküvő, temetés).
Naptári ünnepekhez kapcsolódó szokások (pl. karácsony, újév, tavaszi ünnepi ciklus - Trifon-nap, Baba Marta, Lázár-nap, húsvét, Szent György-nap, nyári-őszi ünnepi ciklus - Enjo-nap, Illés-nap, Dimitar-nap).
Hivatalos bolgár ünnepek: történelmi esemény és az ünneppel kapcsolatos szimbolika. (Pl. március 3. - a felszabadulás napja, május 24. - a bolgár kultúra és a szláv írásbeliség ünnepe, szeptember 6. - Bulgária egyesítése, szeptember 22. - Bulgária függetlenségének napja).
Bulgária
Természeti kincsek és ökológia.
A társadalom politikai és gazdasági rendszere.
A lakosság és a települések földrajza - urbanizáció és demográfiai problémák. Földrajzi régiók.
Múlt
Újkor. A bolgár területek az oszmán birodalomban a XVI-XVII. században, Európának a birodalomra gyakorolt hatása a XVIII. század után, a bolgárok mozgalma és harca a szellemi egyenjogúságért és a nemzeti felszabadításért a XIX. században. Bulgária helye a világtörténelemben a felszabadulás után, az új realitásokhoz való gyors alkalmazkodása és európai állammá fejlődése. A nemzeti kérdés megoldására tett kísérletek és a nemzetkoncepció védelme.
A bolgár lakosság migrációja a török uralom idején és a felszabadulás után.
Legújabb kor. A totalitárius rendszer kialakulása és megszilárdulása a második világháború után.
A gazdasági, társadalmi és demográfiai struktúra változásai.
A totalitárius rendszer bukása és annak következményei.
A nagyhatalmak és Bulgária.
Bulgária és a Balkán.
A bolgárok geopolitikai térbeli elhelyezkedése az évszázadok során.
Kultúra
A modern bolgár kultúra kialakulása - hagyományok és korszerűség. (Irodalom, zene, képzőművészet, építészet, színház, film.)
A pravoszláv vallás - a nemzeti identitás megőrzője. A nemzeti egyház szerepe.
A civil szervezetek szerepe a modern társadalomban. Jogok és kötelességek, a jogbiztosítékok, az állami és a civil szféra közötti kapcsolat.
A tömegtájékoztatás (pl. sajtó, rádió, televízió, információs és interaktív hálózatok) és a közvélemény.
A média hatása a közösségek formálódása és az emberi érintkezésre.